Basa atawa narit?

Bahasa (id) atawa lughah (ar) atawa language (en) kiban geukheun lé ureuëng Acèh? Na padum boh kamuih nyang jeuet takalon pue narit atawa basa. nyang phon jeuet takalön lam kamuih Kremer.

na cit lam kamuih Van Langen (1889)

na cit lam kamuih Aboe Bakar

meunankeuh bhah basa ngön narit. Lagèe lam lhèe boh kamuih nyan jeuët takalön nyang leubèh meusaneut tangui keu bahasa, pue keuh basa atawa narit.

Leave a Reply