Ijaan Basa Aceh lam Teujeumah Al-Qur’an

Sistem ejaan pertama penulisan Bahasa Aceh dengan huruf Latin dibuat
oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Pada tahun 1910 ejaan ini direvisi oleh Moh. Djam dan Njak Tjoet; kemudian pada tahun 1932 direvisi lagi oleh H. Aboe Bakar dan de Vries; lalu pada tahun 1947 berubah akibat Ejaan Suwandi yang kemudian berubah lagi karena kehadiran Ejaan Yang Disempurnakan. Perubahan melalui seminar dilakukan pada tahun 1980, yang diadakan oleh Universitas Syiah Kuala. Tetapi hasil seminar ini dianggap terlalu rumit dan cenderung tidak praktis, karena di samping meletakkan banyak tanda baca di atas vokal, juga karena melakukan pemisahan suku kata sekiranya dua vokal dari dua suku kata ini terletak bersisian. Karenanya P3KI memprakarsai sebuah pertemuan ilmiah untuk
membicarakan kembali masalah ejaan Bahasa Aceh tersebut.

Pertemuan dengan bentuk lokakarya yang melibatkan para ahli, peminat
dan pemerhati Bahasa Aceh ini, diselenggarakan tanggal 4 Nopember 1992 di Darussalam Banda Aceh dan berhasil merumuskan penyederhanaan dari sistem ejaan yang telah ada, yang diidentifikasi dengan Ejaan P3KI 1992. Untuk lebih jelas, beberapa bagian dari kesimpulan lokakarya tersebut kami kutip di sini:

  1. Lokakarya berkesimpulan bahwa transkripsi Bahasa Aceh ke huruf Latin bersumber dari sistem yang digunakan oleh Snouck Hurgronje (1893). Pada masa sesudahnya telah terjadi beberapa revisi
  2. Lokakarya menyimpulkan agar dalam penulisan ilmiah dan pengajaran bahasa, digunakan ejaan Snouck Hurgronje yang telah direvisi oleh Hadji Aboe Bakar dan de Vries seraya menyesuaikannya dengan perubahan ejaan Bahasa Indonesia— dalam hal ini Ejaan Yang Disempurnakan—untuk huruf-huruf: ch menjadi kh; dj menjadi j; j menjadi y; nj menjadi ny; oe menjadi u; sj menjadi sy dan tj menjadi c.
  3. Untuk tulisan yang bukan ilmiah dan bukan pengajaran bahasa, lokakarya menganjurkan agar tetap menggunakan ejaan Snouck tetapi tanpa tanda baca di atas vokal. Ejaan ini diidentifikasi dengan nama Ejaan P3KI 1992.

Tampaknya yang dimaksud dengan “penulisan ilmiah” dalam keputusan di atas termasuk penulisan buku kamus, penulisan nama, atau istilah-istilah khusus dalam tulisan atau karangan yang lain. Jadi bukan penulisan buku biasa yang berbahasa Aceh. Seperti telah disinggung di atas ciri paling menonjol dari sistem terakhir di atas adalah penyederhanaan. Karena itu tanda baca di atas huruf atau di bawahnya ditiadakan.

Akibat dari kecenderungan di atas, akan ada kesulitan yang muncul, yaitu dua kata yang berbeda akan mempunyai tulisan yang sama. Jadi sekurang-kurangnya pada tahap awal akan ada orang yang membaca teks secara tidak tepat. Diharapkan hal ini akan teratasi melalui penyesuaian kata dengan konteks dan karena pengetahuan (kemampuan) si pembaca sendiri. Bagaimanapun juga tulisan (buku) yang menggunakan Bahasa Aceh tentu dibuat untuk orang yang sudah menguasai Bahasa Aceh, bukan untuk orang asing ataupun orang yang baru belajar Bahasa Aceh.

Sebelum menuliskan ejaan yang digunakan, ingin diberikan dua catatan lagi. Pertama, penulisan tanda baca, huruf besar dan pemisahan kata mengikuti Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Kedua, sekiranya ada perbedaan dialek, maka Team Penyunting cenderung memilih dialek Aceh Utara, khususnya daerah sekitar Peusangan dan Jeumpa. Hal ini dilakukan karena kecenderungan pengarangnya— yang kebetulan berasal dari daerah tersebut. Abjad atau huruf yang dirasa memerlukan penjelasan dalam tulisan ini beserta contoh kata-katanya adalah sebagai berikut.

Huruf kha ( خ ) ditulis dengan kh. Contohnya dalam terjemahan surat Yunus ayat 49,

Meunapheu ‘at pih han ek keudroe lonba
Meulengkan meu ka kheundak bak Allah
Keu bandum umat cit kana ajai
Han jeut peuawai akhe pih salah

Huruf syin (ش) ditulis dengan ch. Misalnya dalam terjemahan surat A l i Imran ayat 25,

Pakri teuma jih ‘oh mupeusapat
Uroe kiamat nyang hebat leupah
Hana peu tachok uroe kiamat
Tuhan peusapat rakyat barollah

Dalam terjemahan surat al-Ma’idah ayat 91, kata syaithan dituliskan,

Meukeusud chetan jimeung peupake
Peusaket ate gata nak salah
Meu tajep arak ngon tameujudi
Ate lam deungki tamita ilah

Demikian juga kata “syarikat” dan “syurga,” misalnya dalam surat alBaqarah ayat 24 dan 25 dituliskan dengan,

Insan ngon batee patong charikat
Keu kaphe sisat bandum Neukeubah
Teuma tapeugah haba mangat that
Keu bandum umat iman keu Allah

Amai nyang jroh-jroh jipubuet meuhat
Churuga teumpat keu jih Neukeubah
Ile dengon krueng di yup jih meuhat
Raseuki pih that mangat sileupah

Dalam surat al-Baqarah ayat 206 terdapat kata dosa yang dituliskan demikian pula:

‘Oh geukheun bakjih geuyue takwa
Dijih lam deecha droe jipeumeugah
Meuhat sep keu jih teuma nuraka
Teumpat tagisa nyang brok sileupah


Huruf fa’ (ف ) ditulis dengan ph.
Terjemahan surat al-Ma’idah ayat 73,

Sinan keuh teumpat ureueng yang lalem
Hana soe tulong meularat leupah
Soe nyang kheun Allah Tuhan nyang keu Ihee
Kaphe ka teuntee ureueng nyan sudah

Contoh lainnya dalam surat al-An’am ayat 74,

Droeneuh ngon kaom neuh keubit sisat
Ka trang talihat hana phaedah
Meunan keuh Kamoe mupeudeuh yakin
Ubak Ibrahim ureueng nyang ceudah

Kata Arab yang berakhiran ba’ ( ب ) ditulis dengan hurup b,
sedangkan yang berasal dari Bahasa Aceh dituliskan dengan huruf p. Contoh dalam terjemahan surat al-Baqarah ayat 10,

Dalam ate jih peunyaket sisat
Neutamah lom brat keu jih le Allah

Neutamah saket keu jih leubeh brat
Adeueb peudeh that keu jih Neukeubah
Sabab jih sulet narit nyang sisat
Nyang jeut meukarat adeueb sileupa

Dalam surat al-Baqarah ayat 186,

Meunyo hamba lon tanyong bak gata
Pat Lon roe teuma tajaweueb bagah
Rap that Lon ngon jih teurimong do ‘a
Jilakee sigra meunan tapeugah

Surat A li Tmran ayat 27,

Gata nyang peulop malam lam uroe
Tapeulop uroe lam seupot leupah
Lam atra mate teubiet nyang udep
Keubit that ajaeb buet Neuh ya Allah


Selanjutnya ada beberapa kata yang ditulis sama tanpa dibubuhi tanda pada huruf-huruf vokal, tetapi akan dibaca berbeda tergantung konteks kalimat, misalnya kata le (baca : le) yang bermakna oleh dengan kata le (baca : lé) yang bermakna banyak.
Dalam terjemahan surat A l i ‘Imran ayat 169,

Bek na tasangka mate ureueng nyan
Nyan chahid lam prang bak jalan Allah
Teutapi udep bandum ureueng nyan
Raseuki gobnyan neubri le Allah

Selanjutnya dalam terjemahan surat an-Nisa’ ayat 129,

Teuma meu tatem meujroh ngon takeuwa
Allah Ta’ala maklum that leupah

Han ek taade meu le peurumoh
Beu that beu meh-moh tamita hilah

Dalam terjemahan surat al-An’am ayat 133 sekaligus terdapat kedua kata tersebut,
Hantom na laloe Tuhan Po gata
Peue nyang keurija meunan Neubalah
Tuhan Po gata bit-bit kaya that
Padum le rahmat Neubri le Allah

Contoh lainya adalah kata gadoh yang diartikan hilang dengan kata gadoh
yang berarti sibuk, asyik, lalai.
Dalam terjemahan surat Hud ayat 74,

Tuhan nyang patot teurimong pujoe
Meugah hana soe Maha Pemurah

Gadoh teumakot nibak Ibrahim
Haba nyang yakin seunang sileupah

Dalam terjemahan surat Yasin ayat 6,
Yah-yah jih dilee ka geupeuingat
Lale dum sisat gadoh si leupah

Ka kada keubit nibak Hadharat
Awak nyan le that iman ka salah

Demikian juga penulisan kata teuboh (baca : teubôh) yang berarti tebus dan teuboh (baca : teuböh) yang berarti terbuang (sia-sia) padahal dengan cara baca yang berbeda.

Kedua kata ini terdapat di dalam terjemahan surat A l i Imran ayat 91 dan
surat Yunus ayat 101,

Ureueng nyang kaphe mate lam kaphe
Nyan ka han ek le sagai tapeugah
Boh tamita meuh beu penoh bumoe
Tateuboh jinoe buet nyang ka salah

Takheun cikalon peuneujeut Allah
Peue nyang di langet ngon nyang di bumoe
Teuma atranyoe hana phaedah
Nyang han meuiman bah tapeuingat
Tapeugah ayat teuboh ie babah


Kata boh mempunyai tiga makna tergantung bagaimana melafalkannya. yakni boh (baca : böh) bermakna membuang, boh (baca : boh) bermakna buah, boh (baca : bôh) bermakna taruh.

Dalam terjemahan surat al-Baqarah ayat 60 berarti buah.

‘Oh watee Musa geulakee hajat
le that meularat kawom dum ka grah
Kheun Tuhan tapoh batee ngon tungkat
Jiteubit ligat laju ie boh-bah
Dua blaih boh lueng jeuet sinan meuhat
Bandum jitupat maseng kabilah

Dalam terjemahan surat al-An’am ayat 25 berarti taruh, pasang.

Na cit awaknyan nyang jak bak gata
Jideungo haba pue nyang tapeugah
Teuma kamoe top dalam ate jih
Ka keuh jeut dijih seureuba salah
Kamoe boh sumpai bak geulinyuengjih
Han deuh le dijih peue nyang geupeugah

Sedang dalam terjemahan surat al-An’am ayat 133 kata tersebut bermakna
buang.

Tuhan Po gata Maha Kaya that
Padum le rahmat neubri le Allah

Meunyoe Neukheundak Neuboh dum gata
Neugantoe sigra laen khaliphah
Soe nyang h ‘eut Tuhan di likot gata
Saban ngon gata masa nyang sudah

Dari beberapa contoh di atas diharapkan tidak timbul kesukaran untuk
membaca dan memahami makna kata-kata yang ditulis sama tanpa dibubuhi tanda apapun pada huruf-huruf vokal.

Demikian yang dapat kami jelaskan dan kami—Team Penyunting tetap
mengharap tegur sapa dan sumbang saran para pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan pada edisi yang akan datang. Akhirnya kepada Allah sematalah kita berserah diri dan hanya kepada Nya jualah kita mohon hidayah dan perlindungan.

Tim Penyunting

Pelindung :
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh

Penasehat :
Ketua Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh
Rektor IAIN Ar-Raniry
Rektor Universitas Syiah Kuala

Ketua Pengarah : Prof. H. Ibrahim Husein, MA.
Wakil Ketua I : Dr. H. Safwan Idris, MA.
Wakil Ketua II : Dr. H, Yusny Saby, MA.

Ketua Penyunting : Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA.
Sekretaris : Dra. Hamdiah A. Latief, MA
Anggota-anggota :
Prof. H. Ibrahim Husein, MA.
Dr. Daniel Djuned, MA.
Dr. H. Azman Ismail, MA.
Drs. Zulkarnaini, MA.
Dr. H. Abdul Gani Asyik, MA.
Drs. Ameer Hamzah

Tim Penyunting Edisi Kedua

Ketua Pengarah : Prof. Dr. H. Ahmad Daudy, MA.
Ketua Team : Dr. H. Abdul Gani Asyik, MA.
Sekretaris : Dr. Abdul Rani Usman, M.Si
Anggota-anggota :
Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA.
Dra. Hamdiah A. Latief, MA.
Drs. Ramly M. Yusuf, MA

Konsultan :
1. Prof. Drs. H. Yusny Saby, MA., Ph.D
2. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA.
Leave a Reply